Met behulp van numerologie kunt u eveneens inzicht krijgen in de relatie tussen twee numeroscopen, hoe je met elkaar overweg kunt, welke potentiële spanningen er zijn etcetera.

De trillingsaspecten van de getallen

Hieronder volgen de basiskenmerken van de getallen die aan het menselijk gedrag worden toegekend. Ieder getal heeft zijn eigen trillingskenmerken. Er zijn in ieder getal drie hoofdtendensen te onderkennen: de actieve (yang-/mannelijk), de passieve (yin/vrouwelijk) en de harmonische (evenwicht).
Een onderzoek van deze hoofdtendensen in de getallen levert het volgende op.

 • 1 - Individualiteit (wil)
  Actief: eigenzinnig, overheersend, zelfzuchtig, arrogant, opschepperig, impulsief, plaatst eigen behoeften meedogenloos voor die van anderen.
  Passief: afhankelijk, onderdanig, bang om besluiten of initiatieven te nemen, halsstarrig, aarzelend.
  Harmonisch: wilskrachtig, eerzuchtig, voorkomend voor anderen, moedig, organisator/leider/pionier, individu, oorspronkelijk denker.

 • 2 - Samenwerking (vrede)
 • Actief: bemoeizuchtig, eigenmachtig, onverschillig zorgeloos, scherp, ontactisch, extremistisch, oneerlijk, geen oog voor details, verdeeldheid zaaiend.
  Passief: weifelend, knorrig, slinks, vitterig, te veel bekommerd om details wat leidt tot vertragingen, onbekwaam een standpunt in te nemen.
  Harmonisch: diplomatiek, soepel, in staat verzoeningen tot stand te brengen, ritmisch, vriendelijk, laat zich van beide zij den informeren, bepaalt standpunt pas na beide partij en te hebben gehoord.

 • 3 - Zelf-expressie (creativiteit)
 • Actief: oppervlakkig, buitensporig, praatjes verspreidend, ijdel, eigenwaan omtrent creatieve gaven, opzichtige smaak, onpraktisch.
  Passief: gebrek aan concentratie, slordig met scheppend vermogen, aseksueel, somber, mist verbeeldingskracht.
  Harmonisch: verbaal begaafd, creatief, artistiek, intuïtief, opgewekt, gezellig, geestdriftig, smaakvol in kleding en gedrag.

 • 4 - Discipline (werk)
 • Actief: koppig, kent maar één werkwijze, onverdraagzaam, te ernstig, kortaf, mist emotionele gevoeligheid, overwerkt zich.
  Passief: lui, verzet zich tegen nieuwe methoden, bekrompen, staat op praktische uitvoerbaarheid, anti-intellectueel.
  Harmonisch: trouw, consistent, geduldig, neemt verantwoordelijkheid, houdt zich aan feiten, functioneel georganiseerd, economisch, onkreukbaar.

 • 5 - Vrijheid (verandering)
 • Actief: ongedurig, negeert waarden, zenuwachtig, onverantwoordelijk, te toegeeflijk (vooral zinnelijk), verstrooid door belangstelling voor te veel zaken, opstandig.
  Passief: bang voor verandering of voor het onbekende, dwangmatige behoefte aan regels, seksueel verward, leert niet van ervaringen, onzeker.
  Harmonisch: progressief, heeft veel talenten en is populair, nieuwsgierig, zoekt de vrijheid, snel, soepel, avontuurlijk, energiek, reislustig.

 • 6 - Verantwoordelijkheid (dienst)
 • Actief: te grote betrokkenheid bij de problemen van anderen, eigengereid, tobbend, huistiran, twistziek, te conventioneel, vlug overstuur.
  Passief: zich gepijnigd voelen, hekel aan dienen, geen zorg voor familie en huis, klaagziek, angstig bezorgd, overbelast (al of niet reëel).
  Harmonísch: harmonisch in huis, menslievend, onzelfzuchtig, artistieke smaak, gewetensvol, eerlijk, streeft naar emotioneel evenwicht.

 • 7 - Wijsheid (objectiviteit)
 • Actief: zeer kritisch, te analytisch, intellectueel verwaand, misleidend, gereserveerd, excentriek, vitterig.
  Passief: sceptisch, instabiel, cynisch, onderdrukkend, koel, houdt meer van denken dan van handelen, sluw, geneigd zich emotioneel terug te trekken, gesloten.
  Harmonisch: uitstekend analyticus, zoekt naar diepere waarheden, heeft technische aanleg, veelomvattend begrip, vriendelijk vertrouwend, mystiek en intuïtief als het hoger-mentale wordt aangeboord, stoïcijns, scherpzinnig, evenwichtig.

 • 8 - Gezag (macht)
 • Actief: begerig naar leiderschap of macht, ongevoelig voor anderen, materialistisch, eist erkenning, pretentieus, beledigend.
  Passief: bang voor mislukking, ongeschikt voor leidersrol, heeft gering oordeelsvermogen, sluw intrigerend, heeft geen eerbied voor gezag, oneerlijk in zaken, slordig met geld.
  Harmonisch: heeft bestuurlijke bekwaamheid, heeft respect voor rijkdom, is succesvol, goed beoordelaar van karakter, vol zelfvertrouwen, bestuurt met persoonlijke aandacht voor anderen.

 • 9 - Altruïsme (mededogen)
 • Actief: onpraktisch, wispelturig, al te idealistisch, mist verdraagzaamheid voor de mening van anderen, te edelmoedig, tactloos, extreem anarchistisch.
  Passief: doelloos, lichtgelovig, wordt gemakkelijk uitgebuit door anderen, terneergeslagen, onverschillig, pessimistisch aangaande de wereld en de toekomst.
  Harmonisch: geïnspireerd, mededogend, edelmoedig, artistiek begaafd, streeft naar wereldbroederschap en -harmonie, perfectionistisch, werkt aan opbouw van groepsbewustzijn.
 • Wie past bij wie?

  De psychologie en de gezinstherapie hebben bevestigd dat mensen het gelukkigst zijn als ze een relatie hebben met iemand die zeer veel op hen lijkt.
  Het komt overeen met wat het gezond verstand ook zegt: als je van jezelf houdt, zul je het best overweg kunnen met een soortgelijke partner of vriend. Veel vaker zien we dat tegengestelden elkaar aantrekken. In zo'n relatie gaat er heel wat tijd zitten in het verzoenen van de tegenstellingen. Op het eerste gezicht biedt samenzijn met je tegenhanger een gelegenheid tot het versneld leren van de lessen die uit jullie interactie voortkomen. Vaak wordt aangeraden een relatie aan te gaan met iemand die wel op jezelf lijkt maar met net genoeg verschil om het leven interessant te houden.In de numerologie onderscheidt men doeners, voelers en denkers.
  De doeners zijn mensen bij wie handelen vooropstaat (1-, 4- en 8-mensen). De 1 doet de dingen voor zichzelf; de 4 concentreert zich op het gedaan krijgen van het werk dat er is; de 8 organiseert liever wat gedaan moet worden en geeft er leiding aan.
  De denkers (2-, 5- en 7-mensen) onderzoeken en analyseren. De 2 denkt meer op sociale of dualistische manier (wat anderen denken; zij zien beide zijden van een zaak); de 5 is altijd nieuwsgierig en staat nooit lang bij een onderwerp stil; de 7 graaft lang en diep tot de kern van de zaak.
  De voelers (3-, 6- en 9-mensen) zijn sterk in het beantwoorden van emoties en gevoelens. De 3 toont onafhankelijkheid en zelfexpressie; de 6 is meer gewaar van zijn familie en anderen dan van zichzelf; de 9 boort eerst het universele en het onbewuste aan, vervolgens de familie, en ten slotte zichzelf.

  Hoe je te werk moet gaan

  Bij de interpretaties is elk van de getallencombinaties ingedeeld in vijf paragrafen, die elk een aspect van de relatie belichten. Archetypische patronen en thema's van iedere combinatie zijn gepoogd vast te leggen.
  De paragrafen stress en dysfunctie beschrijft zowel de lichte als donkere zijde van de menselijke aard.
  Aan de orde:

  a. Dynamische aspecten van de relatie
  Beschijft de relatie als een eenheid die voortkomt uit wat ieder van jullie bijdraagt. De beschrijving is geconcentreerd op de daaruit resulterende wisselwerking en het bewustzijn dat zich ontwikkelt: een derde entiteit, te weten: het “wij ”, of jullie beiden die een eenheid worden. Bij de beschrijving gaat het meer om de interne dynamiek dan om wat ieder afzonderlijk bijdraagt. Af en toe springt de beschrijving van het ene niveau naar het andere, en terug.

  b. Lessen en mogelijkheden
  Hier wordt de aandacht gericht op de lessen en groeikansen die benadrukt worden door de desbetreffende combinatie. Een manier waarop de getallen de lessen en mogelijkheden openbaren, ontstaat door eenvoudige optelling, bijvoorbeeld 1 + 2 = 3. Als deze som groter is dan 9, wordt ze geïnterpreteerd als de som van de cijfers ervan (bijvoorbeeld 5 + 8 = 13 > 4). De uitkomst belicht de aard van de doelstellingen en aspiraties die het paar als stel zoekt. Ieder brengt zijn of haar eigen uniciteit in, en samen is er de mogelijkheid tot iets wat meer is dan ieder afzonderlijk zou hebben bereikt.
  Het leven biedt een veelheid van kansen; de ziel kan daaruit kiezen en ervan leren, ofwel een martelaar of slachtoffer van de omstandigheden blijven.Welbewust kun je je eigen lot kiezen en je levenssituatie de baas worden.
  Deze paragraaf helpt je (soms onbewust) de kansen en kwaliteiten te identificeren die je nog niet hebt kunnen ontwikkelen. Telkens als wij met iemand in wisselwerking treden, dient deze persoon als een spiegel die ons helpt een deel van onszelf te zien. Wij kiezen onze partner om er iets bij te winnen en te groeien. Getallen kunnen die kansen helpen onderkennen. Gebruik deze kans met wijsheid, zodat het jullie beiden goed moge gaan.

  c. Stressfactoren in de relatie
  De stressgetallen worden bepaald door het verschil tussen de twee getallen. In zekere zin komt in dat getal de kloof tot uitdrukking die overbrugd moet worden om beide getallen tot samenwerking te brengen. Nemen we bijvoorbeeld de combinatie van 1 en 4, dan is het verschil daartussen 3 (stressgetal 4 - 1 = 3). Het is het verschil dat overbrugd moet worden om de 1 en de 4 harmonisch te laten samenwerken, terwijl de door optelling verkregen som van de combinatie (1 + 4 = 5) de mogelijkheden en kansen als paar aangeeft.
  Als we twee gelijke getallen vergelijken (zoals 1-1, 4-4, 6-6) is er geen verschil tussen beide waarden. Bij zulke getallenparen ontstaat de stress uit de opeenhoping van gelijke eigenschappen van de partners. Bij paren met hetzelfde getal zijn beiden geneigd de ongewenste en onprettige zaken te negeren. Een andere reactie bestaat in het intensief projecteren van de eigen negatieve of onopgeloste zaken op de ander. Dit is overigens een neiging die bij alle mensen voorkomt. Zij kan echter zeer sterk naar voren komen als twee mensen met hetzelfde getal met elkaar in wisselwerking staan. Met andere woorden: samen overdrijven of ontlopen zij misschien de lessen en verwikkelingen van hun getal. De aanwijzing ‘> stress + /-‘ bij de interpretaties geeft aan dat men elkaar kan versterken of verzwakken.
  Het stressgetal helpt je de belangrijkste sparrings- en verschilpunten tussen twee personen op te sporen. Dikwijls zijn de dynamische aspecten onbewust, zodat ofwel één partij ofwel beide partijen zich misschien niet bewust zijn van de onderstromen. Het afwijzen en het vermijden van deze punten kunnen leiden tot een eventueel slecht functioneren binnen de relatie. Door de verborgen component aan het licht te brengen kunnen beide individuen bewust de verantwoordelijkheid voor een verandering ten goede op zich nemen. Zo kweekt ieder meer verantwoordelijkheid voor zichzelf aan en brengt ieder meer van het eigen ware zelf in de relatie in. In veel gevallen wil je misschien professionele hulp zoeken om de stressfactoren en aspecten van slecht functioneren op te lossen.

  Elk getal heeft zijn actieve kant (te veel intensiteit), zijn passieve kant (uit de weg gaan of gebrek aan intensiteit) en zijn harmonische kant (een evenwichtige uiting van het zelf). Hier komen de excessen van deze getallen aan de orde. Wees je ervan bewust dat een relatie in de loop van de tijd fluctueert tussen de verschillende fasen.

  d. Dysfunctie: als de relatie hapert
  Dysfunctie is een therapeutische term die gedrag beschrijft dat niet langer gezond is en mogelijk zelfs destructief. Ieder gezin heeft dysfunctionele patronen. Gewoonlijk is er ernstige dysfunctie aanwezig bij alcoholisme, afhankelijkheid van drugs, misbruik (seksueel, fysiek, emotioneel of mentaal), of in huizen waarin verslaafdheid of onderlinge afhankelijkheid heerst. Veel mensen die streven naar bewustwording, trachten pijn en trauma’s uit de kindertijd te verlichten. Zij gaan stilzwijgend voorbij aan de diepte van hun eigen zelfsabotage en -misbruik, en verzuimen die te onderzoeken. “Dat is te pijnlijk', zeggen zij. Jammer genoeg blijft de pijn in het lichaam en in het bewustzijn zitten. Ze verdwijnt niet door eenvoudig haar aanwezigheid te ontkennen.

  Door de ervaring volledig in het bewustzijn te brengen en de eigen problemen op te lossen kan men vrij worden van de beperkende invloed van het verleden, en kan men het heden meer bevredigend gaan beleven. Bij het oplossen van dysfuncties wordt ten zeerste aanbevolen met een bekwame professionele therapeut of counselor te werken die ervaring heeft met het omgaan met de onbewuste mechanismen die aan het dysfunctioneren ten grondslag liggen. De beschrijvingen in deze paragraaf kunnen iemand bewust maken van zijn eigen op zelfvernietiging gerichte patronen. Als therapie te duur of niet verkrijgbaar is, kun je baat hebben bij een steungroep waarin je open en oprecht je onderdrukte problemen kunt bespreken.

  e. Strategieën om de groei te bevorderen
  Onder dit kopje worden inzichten en suggesties aangegeven om de persoonlijke groei alsmede de groei als paar te stimuleren. De aandacht wordt gevestigd op de sterke punten en kwaliteiten die voortkomen uit het delen van je leven met iemand anders. Soms nemen de mogelijkheden tot succes, voorspoed en vreugde volgens een geometrische curve toe door de extra energie en inzet die de samenwerking oplevert.


  (c) HollySoft
  Start Algemeen Naam Datum Karma
  geboorte datum
  Levensdoel Stress-getallen
  Huisnummer Jaaroverzicht Beroep
  Relaties Algemeen Relaties Specifiek
  Informatie Feedback Contact